วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: ยังไม่มีนักเรียนในรายวิชานี้
วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: ยังไม่มีนักเรียนในรายวิชานี้
วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: ยังไม่มีนักเรียนในรายวิชานี้
วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 21
วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: ยังไม่มีนักเรียนในรายวิชานี้
วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • นักเรียนที่เป็นสมัครเข้าเรียนแล้ว: 21